Majątek Muzeum Rolnictwa

Majątek Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu wg bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku

AKTYWA

Stan na 31.12.2008 r

A. Aktywa trwałe

10 010 890,69

    II. Rzeczowe aktywa trwałe

8 995 504,06

        1. Środki trwałe

8 182 784,67

           a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

1 384 617,55

           b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

6 194 662,00

           c) urządzenia techniczne i maszyny

206 273,16

           d) środki transportu

187 424,42

           e) inne środki trwałe

209 807,54

        2. Środki trwałe w budowie

812 719,39

    IV. Inwestycje długoterminowe

1 015 386,63

        4. Inne inwestycje długoterminowe - muzealia

1 015 386,63

B. Aktywa obrotowe

430 865,07

    I. Zapasy

80 877,77

        1. Materiały

39 410,23

        3. Produkty gotowe

39 630,17

        4. Towary

1 837,37

    II. Należności krótkoterminowe

330 250,63

        2. Należności od pozostałych jednostek

330 250,63

           a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

600,00

              - do 12 miesięcy

600,00

           b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.

311 889,32

           c) inne

17 761,31

    III. Inwestycje krótkoterminowe

16 908,00

        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

16 908,00

           c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

16 908,00

              - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

16 908,00

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 828,67

Aktywa razem

10 441 755,76

 

Metryka strony

Udostępniający: Muzeum Rolnictwa im. ks K. Kluka

Wytwarzający/odpowiadający: Benedykt Bogucki

Wprowadzający: Benedykt Bogucki

Data wprowadzenia: 2009-11-17

Data modyfikacji: 2009-11-17

Opublikował: Benedykt Bogucki

Data publikacji: 2009-11-17